โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมติว O-Net สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31573
นางสาวกมลวรรณ ชำนาญสิทธิ์
6/2
2
31619
นางสาวจิดาภา เขตอนันต์
6/2
3
31697
นางสาวภัทรวดี ปานหงษ์
6/2
4
31725
นางสาวจิดาภา ศรีรักษา
6/2
5
33758
นางสาวเกศินี กาญจนวงศ์
6/4
6
31485
นางสาวจารุวรรณ คมกล้า
6/6
7
31576
นางสาวกุสุมาภรณ์ แก้วมณี
6/6
8
31783
นางสาวศุภนัน สมุทรสาร
6/10
9
33836
นางสาวชุติณทรีย์ เย็นบ้านควน
6/10
10
33838
นางสาวณัฐวรีย์ เทศพิทักษ์
6/10
11
31745
นางสาวอภิสรา สังหอ
6/13
12
31774
นางสาวนันท์นภัส บุญแทน
6/13
13
31803
นางสาวกนกวรรณ แช่มไล่
6/13
14
31804
นางสาวกันต์ฤทัย อยู่พัฒน์
6/13
15
31805
นางสาวเกศกนก ปรีชา
6/13
16
31806
นางสาวคณิศร พรหมภักดี
6/13
17
31809
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย
6/13
18
31810
นางสาวจุฑามาศ กล้ามาก
6/13
19
31812
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์
6/13
20
31814
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ
6/13
21
31815
นางสาวบุษกร ภู่เจริญโภคา
6/13
22
31822
นางสาวศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ
6/13
23
33869
นางสาวแพรชมพู เย็นท่าเรือ
6/13
24
33871
นางสาวอารียา ทองรักษ์
6/13