โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
4/11
2
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
4/11
3
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
4/11
4
32343
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์แสง
4/12
5
32351
นางสาวณัฐณิชา แก้วใส
4/12
6
31548
นางสาวสมิตานัน พันธ์สวัสดิ์
5/3
7
33752
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
5/3
8
33829
นายนคเรศ ศรีรักษ์
5/10
9
33831
นายพีรภัทร พันธ์สวัสดิ์
5/10
10
33834
นายสัณหณัฐ ยาแสง
5/10
11
31783
นางสาวศุภนัน สมุทรสาร
5/10
12
30883
นางสาวกัญทิชา ใจงาม
6/5
13
30896
นางสาวธนวรรณ คงวุ่น
6/5
14
30935
นางสาวณัฏฐณิชา บุญเทศ
6/5
15
30980
นางสาวนริศรา จอนจันทร์
6/5
16
30984
นางสาวปิยมน สุขใจ
6/5
17
30997
นางสาวสิรินดา ทองเดิม
6/5
18
31023
นางสาวชุติกาญจน์ บัวเผียน
6/5
19
31102
นางสาวเกวลี ช่วยมี
6/5
20
31369
นางสาวภัทรนันท์ ยิ้มโฉม
6/5