โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Admission
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 29 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33822
นางสาวอารีย์ คำงาม
6/6
2
30846
นายสหภาพ แซ่หลิ่ม
6/9
3
30744
นางสาวณภัทร ชูทอง
6/9
4
30755
นางสาวศิรพักตร์ กีรติโชติกุล
6/9
5
30781
นางสาวเก็จภัสสรณ์ วงศ์นาเคนทร์
6/9
6
30791
นางสาวธัญลดา ธนภพ
6/9
7
30827
นางสาวบุษยมาส เหมทานนท์
6/9
8
30850
นางสาวญานิกา อินทรสุวรรณ
6/9
9
30855
นางสาวนภสร มุขเงิน
6/9
10
30862
นางสาวสิริกร ชัยภาคภูมิ
6/9
11
30978
นางสาวณัฐยา เกลี้ยงทอง
6/9
12
30987
นางสาวพลอยพรรณ รื่นจินดา
6/9
13
30992
นางสาวลีฬห์รดา ชูแก้ว
6/9
14
33111
นางสาวอชิรญา ไสยสุคนธ์
6/9
15
33116
นางสาวนฤมล ตันซื่อ
6/9
16
33117
นางสาวรักชนก ครุฑแย้ม
6/9
17
31146
นายปณัฎฐ์ ศิริวงศ์ตระกูล
6/10
18
30849
นางสาวเกศนี แก้วพิพิธภัณฑ์
6/10
19
30851
นางสาวฐิติมา ธรรมเรียง
6/10
20
31109
นางสาวชนิสร บุญชุม
6/10
21
31124
นางสาวรัชฎาภรณ์ เรืองเกิด
6/10
22
30738
นายอลงกรณ์ ณรงค์
6/12
23
30741
นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
6/12
24
30745
นางสาวณัฐวดี ชูรังสฤษฎิ์
6/12
25
30754
นางสาววารีรัตน์ คะประสิทธิ์
6/12
26
30759
นางสาวสุนิตา แก้วพิชัย
6/12
27
30760
นางสาวสุวิมล อินทร์ทะนะ
6/12
28
30822
นางสาวณัฐธิดา วงศ์เจริญ
6/12
29
33077
นางสาวหทัยภัทร ประเสริฐมรรค
6/12