โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Admission
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34986
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
2
34360
นายฐิตินันท์ รอดทิม
5/8
3
32435
นางสาวธันชนก บุญเหลือ
5/8
4
34372
นางสาวอันนา อภิวัฒนพงศ์
5/8
5
31505
นางสาวสิรินดา พันธุวงศ์
6/6
6
31586
นางสาวปวีณา หะยีจิ
6/6
7
31629
นางสาวเบญจมาศ อักษรพิทักษ์
6/6
8
31741
นางสาววรรณมิตร พลวิชัย
6/6
9
31709
นายณัฐพงศ์ ชูใจ
6/8
10
31510
นายชัชรินทร์ สุวรรณนิมิตร
6/9
11
33817
นายอนันตพงษ์ แก้วสม
6/9
12
31533
นางสาวญดาวรรณ เรืองแพ
6/9
13
31546
นางสาววิชุดา จันทร์ทอง
6/9
14
31699
นางสาวเมวิกา หมวดยอด
6/9
15
31772
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
6/9
16
33819
นางสาวกรกนก ขวัญศรี
6/9
17
33823
นางสาวมานิตา ทากิตติ
6/9
18
33826
นางสาวส.สริยา ทิพยธรรม
6/9
19
33829
นายนคเรศ ศรีรักษ์
6/10
20
33831
นายพีรภัทร พันธ์สวัสดิ์
6/10
21
33834
นายสัณหณัฐ ยาแสง
6/10
22
31401
นางสาวทิพานัน พัฒนสิงห์
6/10
23
31668
นางสาววัชจริณ กระสินธุ์
6/10
24
31721
นางสาวกมลเนตร ปัญญาวุฒิธรรม
6/10
25
31655
นางสาวเกตน์สิรี มีสวัสดิ์
6/12
26
31733
นางสาวนันท์นภัส มรกต
6/12
27
31735
นางสาวปภัสวรรณ จันทร์แสง
6/12
28
31744
นางสาวสุพิชญา ควรสวัสดิ์
6/12
29
33862
นางสาวกวิสรา เครือแพ
6/12
30
33863
นางสาวนันทกาญร์ กาญจนสมบูรณ์
6/12
31
33864
นางสาวมัสฤณ ชูจันทร์
6/12
32
31716
นายวัฒนชัย ชาสุวรรณ
6/13
33
31749
นายชินกฤต แสงจันทร์
6/13
34
31792
นายธนธรณ์ ทองขวิด
6/13
35
33870
นางสาวปนัสยา อยู่สุข
6/13