โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายวชิรวิทย์ สาพิม
1/1
2
เด็กชายกิตติธัช บัวทอง
1/2
3
เด็กหญิงภัทธิราช์ อิสริยาฐากูร
1/2
4
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธากรณ์
1/4
5
เด็กชายพารณ จิ้วตระกูลเจา
1/6
6
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์สุวรรณ์
1/7
7
เด็กหญิงศุถรัสมิ์ หฤหรรษพงศ์
1/8
8
เด็กชายปภังกร นาคขวัญ
1/11
9
เด็กชายกันต์กวี ราชจินดา
2/1
10
เด็กชายกานต์ บุษปวรรธนะ
2/2
11
เด็กชายปีปีติ ศุภกรชูวงศ์
2/6
12
เด็กชายพงศ์ดนัย โสมปาน
2/6
13
เด็กชายนิติธร ธัมรงค์
2/6
14
เด็กหญิงแพรวา บุญโญ
2/6
15
เด็กหญิงรัชนีวรรณ อุบลรัตน์
2/6
16
เด็กชายพศวัต ลิ้มพัฒนสิริ
2/11
17
เด็กชายกฤษฏิ์ภณ ทองมุณี
3/3
18
เด็กชายเดชพนต์ วรรัตนานุรักษ์
3/3
19
เด็กชายภูมิ เดชจินดา
3/6
20
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อุดม
3/11