โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33609
เด็กหญิงกรกมล ชูจิต
2/9
2
33610
เด็กหญิงกรวรรณ ทองด้วง
2/9
3
33611
เด็กหญิงณัชชา จุ้ยเริก
2/9
4
33615
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง
2/9
5
33628
เด็กหญิงลลิตภัทร สถิต
2/9