โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมRecycle
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายธฤตวัต หิรัญรัตนธรรม
1/1
2
เด็กชายกรวีร์ จันทวงศ์
1/2
3
เด็กชายปุณมนัส แก้วรุ่งฟ้า
1/2
4
เด็กชายวรชัย ดุลยะศิริ
1/2
5
เด็กชายก้องภพ จุฑากนิษฐ์
1/4
6
เด็กหญิงจอมภัค สายน้ำใส
1/4
7
เด็กหญิงดลพร ทองย้อย
1/4
8
เด็กชายธีรภัทร รักกะเปา
1/5
9
เด็กชายพัชรพล แสงจันทร์ศิริ
1/5
10
เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา
1/9
11
เด็กชายกฤตภาส กลิ่นแก้ว
2/1
12
เด็กชายธนัช พัฒนเจริญ
2/6
13
เด็กชายธัญเทพ ช่วยเจริญ
2/6
14
เด็กชายศุภณัฐ ไชยสกุล
2/6
15
เด็กชายกิตติพศ วรมาศกุล
2/10
16
เด็กชายจารุวิทย์ วุ่นชุม
2/10
17
เด็กชายชิษณุพงศ์ ประเสริฐเพชรมณี
2/10
18
เด็กชายกิตติธัช ขนอม
3/4
19
เด็กชายกิติศักดิ์ ทวีปะ
3/4
20
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย
3/8