โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟิสิกส์พาเพลิน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 10 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
4/6
2
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
4/12
3
32328
นายธนกฤต เพชรประเสริฐ
4/12
4
32373
นายจิรเมธ วรรณทอง
4/12
5
32381
นายพิสิษฐ์ จิตราภิรมย์
4/12
6
34419
นายธนพล เพชรทอง
4/12
7
33857
นายคณิศร เผือกภูมิ
5/12
8
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
5/12
9
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
5/12
10
33859
นายธนวัฒน์ มากสิน
5/12