โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนสมุนไพร
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 21 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายกษิดิ์ดิศ​ พุทธ​สุขา
4/4
2
นายชิษณุพงศ์ ชัยกิจ
4/5
3
นายธรรศพล พุทธกาล
4/5
4
นางสาวปิยะทิตา มาเนียม
4/8
5
นางสาวญาณิศา ทองสาร
5/1
6
นางสาวนันท์นลิน นิพิฐสกุล
5/2
7
นางสาวภัทรธิดา วิกาล
5/2
8
นางสาวธีรัตน์ดา มีศรี
5/2
9
นางสาวจิดาภา วัฒนพฤกษ์
5/6
10
นางสาวธนพร ถิ่นขนอน
5/6
11
นางสาวธฤตกมล กาลดิษฐ
5/6
12
นางสาวธฤตสวรรณ กาลดิษฐ
5/6
13
นางสาวณิชารีย์ จันทร์เเจ่มใส
5/7
14
นางสาวภัณฑิรา จันทร์เรือง
5/7
15
นางสาวกมลวัลย์ จันทร
5/7
16
นางสาวกมลวรรณ จันนาคิน
5/8
17
นางสาวชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
5/8
18
นางสาวสรณ์สิริ ศรีเนียม
5/9
19
นางสาวสุวภัทร ไชยชำนิ
5/9
20
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
6/9
21
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
6/9