โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟิสิกส์พาเพลิน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 12 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
5/3
2
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
5/3
3
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
5/6
4
33211
นางสาวปิยะวรรณ รัตนมาศกุล
6/2
5
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
6/6
6
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
6/6
7
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
6/10
8
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
6/11
9
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
6/12
10
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
6/12
11
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
6/12
12
33859
นายธนวัฒน์ มากสิน
6/12