โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 19 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์
1/1
2
เด็กหญิงชนกพร ทองกลับ
1/1
3
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล
1/2
4
เด็กหญิงสุภานัน มานะการ
1/3
5
เด็กชายณัฐพนธ์ สนธิจิต
2/3
6
เด็กชายทินภัทร คงจินดา
2/3
7
เด็กชายธัญเทพ บุญมีชัย
2/3
8
เด็กชายภูวนัส อ้นเขาวงศ์
2/3
9
เด็กชายขัตติยะ บุญคง
2/5
10
เด็กชายธนกร บุญนายก
2/5
11
เด็กชายธนากร ลีฬหคุณากร
2/5
12
เด็กชายนฤชาบดี แก้วอำไพ
2/5
13
เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ตัน
2/5
14
เด็กชายภูวดล เดชะพันธ์
2/5
15
เด็กชายวรกันต์ เข็มทอง
2/5
16
เด็กชายอิทธิกร ศรัทธาสุข
2/5
17
เด็กชายรวิสุต รอดทอง
2/10
18
เด็กชายอมรเทพ ศรีสมโภชน์
3/6
19
เด็กชายชวัลวิทย์ หนูจันทร์
3/10