โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโลกกว้างแนวทางอาชีพ
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 32 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33274
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ
2/7
2
33531
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล
2/7
3
33532
เด็กหญิงเขมิสรา มณีกาญจน์
2/7
4
33543
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ์
2/7
5
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
2/7
6
33549
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รอดเกิด
2/7
7
33550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
2/7
8
33551
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
2/7
9
33552
เด็กหญิงมรีสวี รจนา
2/7
10
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
2/8
11
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
2/8
12
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
2/8
13
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
2/8
14
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
2/8
15
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
2/8
16
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
2/8
17
32768
เด็กหญิงจิตราภา ชนะพล
3/7
18
32773
เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะ
3/7
19
32775
เด็กหญิงธันยมัย ขนอม
3/7
20
32776
เด็กหญิงเพียงกมล ไชยพรม
3/7
21
32777
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญชู
3/7
22
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
4/3
23
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
4/4
24
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
4/5
25
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
4/5
26
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
4/6
27
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
4/6
28
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
4/6
29
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
4/6
30
31411
นางสาวรัมภาสิริ คชนาม
5/3
31
31450
นางสาวนฤมล ธาวุฒิสกุล
5/3
32
33751
นางสาวศศิพร นาคพันธ์
5/3