โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์จีน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32090
นายธราดล เสือแก้ว
4/1
2
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
4/1
3
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
4/1
4
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
4/1
5
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
4/1
6
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
4/1
7
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
4/1
8
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
4/1
9
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
4/1
10
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
4/1
11
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
4/1
12
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
4/1
13
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
4/1
14
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
4/1
15
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
4/1
16
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
4/1
17
32201
นางสาวเจวิกา ทองนวล
4/1
18
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
4/1
19
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
4/1
20
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
4/1
21
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
4/1
22
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
4/1
23
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
4/1
24
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
4/1
25
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
4/1
26
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
4/1
27
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
4/1
28
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
4/1
29
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
4/1
30
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
4/1
31
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
4/1
32
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
4/1
33
34435
นางสาวณัฐณิชา แซ่ภู
4/1