โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์จีน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
35026
นายธนะพล ลี
4/1
2
32857
นางสาวเกศกนก สมรูป
4/1
3
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
4
35036
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
4/1
5
35037
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
4/1
6
35040
นางสาวลักษมี รสภี
4/1
7
32090
นายธราดล เสือแก้ว
5/1
8
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
5/1
9
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
10
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
11
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
12
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
13
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
5/1
14
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
5/1
15
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
16
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
17
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
6/11
18
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
6/11
19
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
6/12
20
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
6/12
21
31497
นางสาวพรสินี คงไสยา
6/12
22
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
6/12
23
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
6/12
24
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
6/12