โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาษาจีนสร้างสรรค์ ม.5/2 (สมัครที่คุณครูฐิติรัตน์)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 28 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31651
นายปัณณทัต วิทยาพร
5/2
2
31683
นายภูวิศ ชูสิทธิ์
5/2
3
33732
นายไพศาล พลโยธา
5/2
4
33733
นายอาทิตย์ แป้นดำเนิน
5/2
5
31453
นางสาวปัทมวรรณ ธนเกียรติวงศ์
5/2
6
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
5/2
7
31551
นางสาวองค์ชนิตา แช่มช้อย
5/2
8
31573
นางสาวกมลวรรณ ชำนาญสิทธิ์
5/2
9
31619
นางสาวจิดาภา เขตอนันต์
5/2
10
31630
นางสาวปุญญรักษ์ รัตนาลังการ
5/2
11
31663
นางสาวพาณิภัค ชื่นลดารมย์
5/2
12
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
5/2
13
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
5/2
14
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
5/2
15
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
5/2
16
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
5/2
17
31692
นางสาวปณิตา ทองศรี
5/2
18
31697
นางสาวภัทรวดี ปานหงษ์
5/2
19
31725
นางสาวจิดาภา ศรีรักษา
5/2
20
33734
นางสาวกชกร นิยกิจ
5/2
21
33735
นางสาวกัญญาพัทร พิกุลกลิ่น
5/2
22
33736
นางสาวณัฐวรรณ ชีช้าง
5/2
23
33737
นางสาวธนนันท์ เขียวสลับ
5/2
24
33738
นางสาวธิดารัตน์ สังข์เทพ
5/2
25
33739
นางสาวธิดารัตน์ ชูจิตร
5/2
26
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
5/2
27
33742
นางสาวพิชชาพร ศรีจันทร์
5/2
28
33743
นางสาวลักษิณา ศิขินารัมย์
5/2