โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมรักษ์ต้นไม้
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 56 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายวันรัก ศรีบุรุษ
1/2
2
เด็กชายจักรพันธ์​ ช่วยสุ่น
1/4
3
เด็กชายภาคิน ทัศนเรณู
1/4
4
เด็กชายรัชเดช สุวรรณมณี
1/4
5
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภักดีไทย
1/4
6
เด็กหญิงเบญญาภา ดำสนิท
1/4
7
เด็กหญิงปนัดดา พิมพาเเป้น
1/4
8
เด็กหญิงรักษิณา ยังชู
1/4
9
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เกิดด้วยทอง
1/4
10
เด็กชายสมาร์ท ทองเขาล้าน
1/5
11
เด็กชายธีรวัจน์ เรืองเผือก
1/6
12
เด็กชายนิพิท ศรีพิทักษ์
1/6
13
เด็กชายเมธวิน อินแพง
1/6
14
เด็กชายสุกนต์ธี เรืองจันทร์
1/6
15
เด็กหญิงฐานิกา หวัดสนิท
1/6
16
เด็กหญิงเบญญาภัทร ปราบสุวรรณ
1/7
17
เด็กชายภวินท์ ไทยราช
1/9
18
เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา
1/9
19
เด็กหญิงปภาวี ศักดา
1/9
20
เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์
1/9
21
เด็กชายณฐกร ทองคำ
1/11
22
เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล
1/11
23
เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ
1/11
24
เด็กหญิงปณาลี อุราพร
1/12
25
เด็กชายธีรกร คงจันทร์
2/3
26
เด็กชายจอมพล อุ้ยตยะกุล
2/8
27
เด็กชายธีธัช อิรัสคาน
2/8
28
เด็กชายนพรัตน์ วงศ์เพ็ญ
2/8
29
เด็กชายเพชรรัตน์ เพชรคง
2/8
30
เด็กชายศุภณัฐ แสงจันทร์ศิริ
2/8
31
เด็กชายอดุลวิทย์ ทองเอียด
2/8
32
เด็กหญิงกันธิชา เพชรสถิตย์
2/8
33
เด็กหญิงชญานิศ ศรีรัตนกุล
2/8
34
เด็กหญิงชนากานต์ พัฒน์รักษา
2/8
35
เด็กหญิงเฑย์วษา ขุนโหน
2/8
36
เด็กหญิงปาณิสรา เช่นพรหม
2/8
37
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ณ รังษี
2/8
38
เด็กหญิงพัทธ์สุวีร์ โถวรุ่งเรือง
2/8
39
เด็กชายรัชพล ศรียาเทพ
3/3
40
นายชนารัตน์ เมืองทรัพย์
4/2
41
นายอธิคุณ น้อยชาตรี
4/2
42
นางสาวกฤตญารัตน์ ทรฤทธิ์
4/2
43
นางสาวณัฐกฤตา เพ็งสกุล
4/2
44
นางสาวฐานิตา สุขประเสริฐ
4/3
45
นางสาวกิ่งชนก นาคแกมทอง
4/6
46
นางสาวณิชารีย์ ทองผึ้ง
4/6
47
นางสาวสุภัทรา ครุฑถนอม
4/6
48
นางสาวนัชวรรณ ผลผลา
4/7
49
นางสาวชนัญชิดา เจริญผล
4/7
50
นายทวีทรัพย์ อัจฉริยทิน
5/1
51
นางสาววารินทร์ พรหมมาศ
5/1
52
นางสาวอชิรญาพร ชาโลมนิรันดร์
5/1
53
นางสาวณัฐจิรา วงศ์เสถียร
5/1
54
นางสาวปรณัฐ ภัทรรังรอง
5/1
55
นางสาววายุธิดา คงแก้ว
5/1
56
นางสาวสุทธิดา วงศ์สุบรรณ
5/1