โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
4/3
2
34331
นางสาววรรณวิภา ลอยบาง
4/4
3
33747
นายธเนศวร กุลศิริ
5/3
4
33182
นางสาวเนตรนภา เนียมน้อย
6/3