โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 17 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวกฤตยา รอดกำเนิด
4/2
2
นางสาววิชญาดา ศรีชัยญา
4/2
3
นางสาวเปี่ยมสุข ชินนะบดี
4/5
4
นางสาวฟ้าใส วิศาลพงษ์
4/6
5
นางสาวฐปนัท รุ่นประเเสง
4/10
6
นางสาวประภาพรรณ รัศมี
4/12
7
นางสาวพิชยา ศุภมงคลนุกูล
5/1
8
นางสาวพรณุกรานต์ แซ่อ๋อง
5/1
9
นางสาวณัฐรดี บุญญาธิการ
5/3
10
นายอภินทร์พนธ์ สิงห์ปลอด
5/10
11
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
6/1
12
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
6/3
13
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
6/6
14
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
6/6
15
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
6/13
16
นายวิทวัส โตขาว
6/13
17
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
6/13