โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
35009
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
4/3
2
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
5/3
3
33747
นายธเนศวร กุลศิริ
6/3