โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 86 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
5/1
2
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
5/1
3
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
5/1
4
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
5/2
5
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
5/2
6
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
5/2
7
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
5/2
8
31653
นายอติเทพ ติรประภา
5/2
9
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
5/2
10
31468
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
5/3
11
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
5/3
12
31522
นายวรากร คงรักษา
5/3
13
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
5/3
14
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
5/3
15
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
5/3
16
31599
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
5/3
17
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
5/3
18
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
5/3
19
32604
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
5/3
20
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
5/3
21
31380
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
5/4
22
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
5/4
23
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
5/4
24
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
5/4
25
31478
นายรัฐนันท์ พูลนวล
5/4
26
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
5/4
27
31517
นายพีระกร ทวีทอง
5/4
28
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
5/4
29
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
5/4
30
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
5/4
31
33716
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
5/4
32
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
5/4
33
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
5/5
34
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
5/5
35
31642
นายภาคภูมิ รัตโน
5/5
36
33765
นายบูรพทธ์ เข็มขาว
5/5
37
33767
นายศิวกร กาญจนประทุม
5/5
38
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
5/5
39
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
5/6
40
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
5/6
41
31419
นายชัยธวัช สีแดง
5/6
42
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
5/6
43
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
5/6
44
31483
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
5/6
45
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
5/6
46
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
5/6
47
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
5/7
48
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
5/7
49
31466
นายณภทร เทพนวล
5/7
50
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
5/7
51
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
5/7
52
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
5/7
53
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
5/7
54
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
5/7
55
31388
นายสุพลัง ชื่นชม
5/8
56
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
5/8
57
31707
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
5/8
58
31718
นายสนธยา ไกรวงศ์
5/8
59
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
5/8
60
33800
นายธนพล เศวตศิลป
5/8
61
33807
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
5/8
62
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
5/9
63
33812
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
5/9
64
33813
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
5/9
65
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
5/9
66
31553
นายกวินภพ แพงคำ
5/11
67
31649
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
5/11
68
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
5/11
69
31760
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
5/11
70
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
5/11
71
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
5/11
72
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
5/11
73
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
5/11
74
33848
นายนราธร วิเชียรธร
5/11
75
31375
นายจิรภัทร สุมงคล
5/12
76
31423
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
5/12
77
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
5/12
78
31791
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
5/12
79
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
5/12
80
33858
นายณัฐพล หมุดทอง
5/12
81
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
5/12
82
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
5/13
83
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
5/13
84
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
5/13
85
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
5/13
86
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
5/13