โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 88 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
5/1
2
นายปวี เปียประจำชน
5/1
3
นายเพชรแท้ มณีรัตน์
5/1
4
นายเจษฎา ลือหล้า
5/1
5
นายศิริศักดิ์ สุกดำ
5/2
6
นายศุภกร วิสมิตะนันท์
5/2
7
นายพีรณัฐ สื่อมโนธรรม
5/2
8
นางสาวนันทิชา พุ่มขจร
5/2
9
นายสุริยพงค์ บุญชู
5/3
10
นายธนพงศ์ เมืองดี
5/3
11
นายจักรพล จุ้ยรอด
5/3
12
นายณัชพล บุญชรัตน์
5/3
13
นายภูมิพัฒน์ เพชรเรียง
5/3
14
นายธีรภัทร ทองเนื้อสุข
5/3
15
นายเวชพิสิฐ บุญชู
5/3
16
นายฐาน แก้วหีต
5/3
17
นายธเนศพล สุขปาน
5/3
18
นายปฏิภาณ วาณิชย์เจริญ
5/3
19
นายภูธกานต์ ฤทธิ์หนู
5/3
20
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
5/3
21
นางสาวปริยฉัตร นาคประดิษฐ์
5/3
22
นายชยพล จินดา
5/4
23
นายพันธวัช ลำใย
5/4
24
นายพีรพล ปานดี
5/4
25
นายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
5/4
26
นายจิรายุทธ เเพ่งยัง
5/4
27
นายธิติวุฒิ ทรรศนกุลพันธ์
5/4
28
นายอภิรักษ์ ชูราศรี
5/4
29
นายคฤพล เทียบคุณ
5/5
30
นายธนกฤต อินทรเทพ
5/5
31
นายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
5/5
32
นายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
5/5
33
นายนฤเบศถ์ สงพรหม
5/5
34
นายนิติภูมิ ศักดา
5/5
35
นายธนพ จิยางกูร
5/5
36
นายอนพัทย์ สุวรรณรักษ์
5/5
37
นางสาวสุนิตา ชูทอง
5/5
38
นายพัสกร แพสุวรรณ
5/6
39
นายภัคพล เผือกเดช
5/6
40
นายอรรถวุฒิ บัวทอง
5/6
41
นายชาญวาทิกฐ์ ชูส่งแสง
5/6
42
นายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
5/6
43
นายธนโชติ เงยยถิระกุล
5/6
44
นายอภิชาติ นามนวล
5/6
45
นายปุญญพัฒน์ ยองใย
5/6
46
นายวชิรวิทย์ อุ่นอก
5/6
47
นายสรวุฒิ สุขช่วย
5/6
48
นางสาวเด่นนภา พัฒน์แช่ม
5/6
49
นายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์
5/7
50
นายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม
5/7
51
นายปณธร คงจร
5/7
52
นายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
5/7
53
นายคชา รัตยบุษยาพร
5/7
54
นายระพีภัทร์ ศรีคิรินทร์
5/7
55
นายชริน บัวพา
5/8
56
นายพลภัทร พลจร
5/8
57
นายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
5/8
58
นายธนาธร บรรณสิทธิ์
5/8
59
นายรวินันท์ สุวิสุทธิ์
5/8
60
นายพชรพล เกตุแก้ว
5/8
61
นายอภิชน ณ นคร
5/8
62
นายมังกร พึ่งชาติ
5/9
63
นายธนัตกุล สุทธิรักษ์
5/9
64
นายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
5/9
65
นายธีรพัฒน์ ทองประดู่
5/10
66
นายสิริ พัฒนกูล
5/10
67
นายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
5/10
68
นายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
5/10
69
นายกษิดิศ คงประพันธ์
5/10
70
นายปัญญธ์กิตติ์ ศรีเเก้ว
5/10
71
นายปฏิพล กองมณี
5/10
72
นายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
5/11
73
นายธนกร ประเสริฐมรรค
5/11
74
นายธนภักดิ์ ชวะพงษ์
5/11
75
นายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
5/11
76
นายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
5/11
77
นายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
5/11
78
นายภูริพัฒน์ ธรรมวัชราภรณ์
5/11
79
นายวรเมธ เทพณรงค์
5/11
80
นายกฤติศักดิ์ สุขพร
5/12
81
นายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
5/12
82
นายณัฐชนน อ่วมสกุล
5/12
83
นายนฤภัทร สุขเจริญ
5/12
84
นายรัฐนันท์ เเพน้อย
5/12
85
นายณพล ประพันธ์
5/12
86
นายศุภพล จันทร์ใหม่
5/12
87
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
6/4
88
นายเมธัส จำปาบุญ
6/5