โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 86 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/4
2
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
3
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
4
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
5
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
6
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
7
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
8
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
9
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
10
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
11
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
12
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
13
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
14
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
15
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
5/3
16
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
17
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
18
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
5/3
19
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
20
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
21
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
22
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
23
32240
นายสิงหา กางโหลน
5/3
24
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
5/3
25
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
26
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
27
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
28
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
5/3
29
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
30
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
31
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
32
32006
นายอนลัส นวลจริง
5/4
33
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
34
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
35
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
36
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
37
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
38
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
39
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
5/4
40
32179
นายเชษฐา ทองจีน
5/4
41
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
42
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
5/4
43
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
44
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
45
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
46
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
47
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
48
32085
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
5/5
49
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
50
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
51
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
52
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
53
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
54
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
55
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
56
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
57
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
58
32230
นายธิชานนท์ ขันโธ
5/6
59
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
60
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
61
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
5/6
62
34342
นายพิชญ สวัสดี
5/6
63
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
5/6
64
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
65
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
66
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
67
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
68
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
69
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
70
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
71
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
72
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
73
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
74
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
75
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
76
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
77
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
5/8
78
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
79
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
80
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
81
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
82
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
83
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
84
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
85
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
86
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10