โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสูตรคณิต
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
5/13
2
31716
นายวัฒนชัย ชาสุวรรณ
5/13
3
31749
นายชินกฤต แสงจันทร์
5/13
4
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
5/13
5
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
5/13
6
31792
นายธนธรณ์ ทองขวิด
5/13
7
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
5/13
8
33866
นายชญานนท์ อักษรทิพย์
5/13
9
31745
นางสาวอภิสรา สังหอ
5/13
10
31774
นางสาวนันท์นภัส บุญแทน
5/13
11
31803
นางสาวกนกวรรณ แช่มไล่
5/13
12
31804
นางสาวกันต์ฤทัย อยู่พัฒน์
5/13
13
31805
นางสาวเกศกนก ปรีชา
5/13
14
31806
นางสาวคณิศร พรหมภักดี
5/13
15
31809
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย
5/13
16
31810
นางสาวจุฑามาศ กล้ามาก
5/13
17
31812
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์
5/13
18
31814
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ
5/13
19
31815
นางสาวบุษกร ภู่เจริญโภคา
5/13
20
31816
นางสาวปวีณ์ธิดา สัชญูกร
5/13
21
31822
นางสาวศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ
5/13
22
33868
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี
5/13
23
33869
นางสาวแพรชมพู เย็นท่าเรือ
5/13
24
33870
นางสาวปนัสยา อยู่สุข
5/13
25
33871
นางสาวอารียา ทองรักษ์
5/13