โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30203
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 18 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32015
นางสาวชนากานต์ แก้วชลคราม
4/7
2
32054
นางสาวกชกร วิเศษวงศ์
4/7
3
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
4/7
4
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
4/7
5
32549
นางสาวณัฏฐธิดา ศรีวิสัย
4/7
6
34355
นางสาวธัญณัฏฐ์ แซ่ตั้ง
4/7
7
34356
นางสาวปิยะนาถ หนูบำรุง
4/7
8
32012
นางสาวกานติมา ทองปลอด
4/11
9
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
4/11
10
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
4/11
11
33835
นายเอกอาทิตย์ เรืองรัศมี
5/8
12
33224
นางสาวอัญชิสา นุชมิตร์
5/9
13
33832
นายภาณุวิชญ์ มุสิก
5/10
14
30853
นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์
5/10
15
31507
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
5/10
16
31664
นางสาวพิชญา ทองสกุล
5/10
17
31695
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
5/10
18
33095
นางสาวจันทร์จิรา พิมลศรี
6/10