โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30203
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34392
นายณัฐกิต ทองมณี
5/10
2
32301
นายนันทวัฒน์ ทวดสิญจ์
5/10
3
32380
นายธนกฤต เพชรแก้ว
5/10
4
32414
นายทีวากร สังข์นวล
5/10
5
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
5/10
6
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
5/10
7
34394
นายธัญธเนศ บุญร่ม
5/10
8
34395
นายภูมิพัฒน์ พรหมเมือง
5/10
9
34396
นายรัชชานนท์ กล่อมกลิ่น
5/10
10
34397
นายสิรวิชญ์ ฟุ้งสุคนธมาน
5/10
11
32020
นางสาวณัฏณิชา วิเลปนากร
5/10
12
32318
นางสาวธมลวรรณ พรหมแห
5/10
13
32347
นางสาวชญานิศ คำเงิน
5/10
14
32364
นางสาวสิมิลิน หะยีหมัด
5/10
15
32386
นางสาวณัฐวดี ณพัทลุง
5/10
16
32391
นางสาวธัญวรรณ เพ็ญแก้ว
5/10
17
32392
นางสาวธันว์ชนก เอกพันธุ์พงษ์
5/10
18
32395
นางสาวนิสิฌา รสจันทร์
5/10
19
32400
นางสาวเพ็ญนภา ขวัญม่วง
5/10
20
32427
นางสาวเขมสรณ์ จันทร์ภักดี
5/10
21
32430
นางสาวชนิกานต์ อินทร์ย่านยาว
5/10
22
34398
นางสาวจุฑามาศ ประโสตัง
5/10
23
34399
นางสาวเจสซิคา แมคแดนเนล
5/10
24
34400
นางสาวญาณิน ช่วยมี
5/10
25
34401
นางสาวธนพร นุ้ยไม
5/10
26
34402
นางสาวนภสร ศรีเมฆ
5/10
27
34403
นางสาวประภัสสร วัฒนาถาวรพงศ์
5/10
28
34404
นางสาวปาริฉัตร นกขุ้ม
5/10
29
34405
นางสาวไผ่หลิว จิ้วสกุล
5/10
30
34406
นางสาวภัทธิรา เสาร์ชัย
5/10
31
34407
นางสาวโยษิตา โรจนะ
5/10
32
34408
นางสาววชิรญาณ์ บุญสวัสดิ์
5/10
33
34409
นางสาวอาภาศิริ สกุลดิษฐ
5/10