โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
1/8
2
34177
เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
1/8
3
34184
เด็กหญิงสาริศา เด็กหลี
1/8
4
34188
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
1/8