โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมติวคณิต (ม.ต้น)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย
1/1
2
เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์
1/1
3
เด็กหญิงมันตรินี จันทร์เขียว
1/2
4
เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์
1/2
5
เด็กชายพุฒิพงศ์ ธิปัตย์
1/3
6
เด็กชายศตวรรษ อินทวงค์
1/3
7
เด็กหญิงศิวพร ศิริเรือง
1/4
8
เด็กชายยศวิชาญ แช่ม
1/6
9
เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิริกุสโลปกรณ์
1/6
10
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทานุกูล
1/8
11
เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์
1/8
12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ศักดา
1/12
13
เด็กหญิงกัญญลินทร์ ดำนิล
1/12
14
เด็กหญิงธันชนก ปานแดง
2/1
15
เด็กหญิงกัลย์เสฏฐี เพชรทอง
2/4
16
เด็กหญิงธวัลพร โฉมทอง
2/4
17
เด็กหญิงมนฑิกานต์ วงศ์คำพันธ์
2/4
18
เด็กหญิงศรุตา เจริญลาภ
2/4
19
เด็กหญิงณภัทร ณ พัทลุง
3/1
20
เด็กหญิงบุษบงกช หอยเพชร
3/1
21
เด็กชายเสฏฐนันท์ ลิขิตวิทยาไกร
3/11
22
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันสีนาถ
3/11
23
เด็กหญิงเนตรนภา รักเรือง
3/11
24
เด็กหญิงสุจิรา ชูเชิด
3/11
25
เด็กหญิงอัจจิมา เพชร
3/11