โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.3/9
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32686
เด็กชายกรวิชญ์ ยงกำลัง
3/9
2
32687
เด็กชายกฤษกร รัตนชัย
3/9
3
32688
เด็กชายชนะชัย คินธร
3/9
4
32689
เด็กชายชนาธิป โชติสิงห์
3/9
5
32690
เด็กชายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
3/9
6
32691
เด็กชายธนพล อินทรวารี
3/9
7
32692
เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
3/9
8
32693
เด็กชายปุณณัตถ์ นาคทาย
3/9
9
32694
เด็กชายปุณยธร รัตนรัตน์
3/9
10
32695
เด็กชายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
3/9
11
32696
เด็กชายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
3/9
12
32697
เด็กชายพีรณัฐ เกื้อสกุล
3/9
13
32698
เด็กชายรามเมศ รักเรือง
3/9
14
32699
เด็กชายวิณัฐพล บำรุง
3/9
15
32700
เด็กชายศุภกร เดี่ยววานิช
3/9
16
32701
เด็กชายอกัณห์ เกษเพชร
3/9
17
32702
เด็กชายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
3/9
18
32703
เด็กหญิงชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
3/9
19
32704
เด็กหญิงชุตินันท์ คำแก้ว
3/9
20
32705
เด็กหญิงญาดา พริกคง
3/9
21
32706
เด็กหญิงณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
3/9
22
32707
เด็กหญิงณัฐชยา มีเพียร
3/9
23
32708
เด็กหญิงณัฐริกา ขาวชูรักษ์
3/9
24
32709
เด็กหญิงณิชากร พรหมพงษ์
3/9
25
32710
เด็กหญิงธัญรดา สันเมือง
3/9
26
32711
เด็กหญิงปฎวีกานต์ ศรีหะรัญ
3/9
27
32712
เด็กหญิงปิยะวรรณ พูลผล
3/9
28
32713
เด็กหญิงพรทิพา แซ่ลิ้ม
3/9
29
32714
เด็กหญิงวิญาสินี แก้วสุขสี
3/9
30
32715
เด็กหญิงศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
3/9
31
32717
เด็กหญิงสิรินดา แซ่อึ้ง
3/9
32
32718
เด็กหญิงอมลณัฐ คงสมจิตต์
3/9
33
32719
เด็กหญิงอรวรา วุฒิจันทร์
3/9
34
32720
เด็กหญิงอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
3/9
35
32721
เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงเทศ
3/9