โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ท 23101
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33242
เด็กชายธนกร ประเสริฐมรรค
3/11
2
33245
เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
3/11
3
33666
เด็กชายกฤติน นพคุณ
3/11
4
33667
เด็กชายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
3/11
5
33668
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
3/11
6
33669
เด็กชายณัฐชนน อ่วมสกุล
3/11
7
33670
เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
3/11
8
33671
เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
3/11
9
33673
เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
3/11
10
33674
เด็กชายนฤภัทร สุขเจริญ
3/11
11
33675
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยองใย
3/11
12
33676
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ
3/11
13
33677
เด็กชายพงศภัทร สารพงศ์
3/11
14
33678
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
15
33679
เด็กชายภวัต เพ็งมรดก
3/11
16
33680
เด็กชายภาสกร ศรีลาเทพย์
3/11
17
33681
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
3/11
18
33682
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล
3/11
19
33683
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
3/11
20
33684
เด็กหญิงชนนันท์ ค้วนแอ่ม
3/11
21
33685
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด
3/11
22
33686
เด็กหญิงชลิตา เติมไพบูลย์
3/11
23
33687
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร
3/11
24
33688
เด็กหญิงณัฐณิชา เชาวนะ
3/11
25
33689
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก
3/11
26
33690
เด็กหญิงธันยมณฑน์ ศิริยงค์
3/11
27
33691
เด็กหญิงนภัส มุขเงิน
3/11
28
33692
เด็กหญิงนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
3/11
29
33693
เด็กหญิงนันทัชพร จีระพงศ์
3/11
30
33694
เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
3/11
31
33695
เด็กหญิงปณิดา ชูเชื้อ
3/11
32
33696
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขจันทร์
3/11
33
33697
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร
3/11
34
33698
เด็กหญิงยมลภัทร ชุมสุข
3/11
35
33699
เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
3/11
36
33700
เด็กหญิงศิรประภา กรายแก้ว
3/11
37
33701
เด็กหญิงสุธีกานต์ แผ้วชนะ
3/11