โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32650
เด็กชายคามิน ทองหล่อ
3/10
2
32651
เด็กชายณภัทร ชูมณี
3/10
3
32652
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
4
32653
เด็กชายธนนันท์ ศรีธนสาร
3/10
5
32654
เด็กชายธนภัทร เย็นแจ่ม
3/10
6
32655
เด็กชายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
3/10
7
32656
เด็กชายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
3/10
8
32657
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
3/10
9
32659
เด็กชายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
3/10
10
32658
เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
3/10
11
32660
เด็กชายวรากร ศรีทองคำ
3/10
12
32661
เด็กชายอนรรฆ อินทรักษ์
3/10
13
32662
เด็กหญิงกรกนก เจริญวัย
3/10
14
32663
เด็กหญิงกวินทรา ทองสินธุ์
3/10
15
32664
เด็กหญิงกีรฏิยา ศักดา
3/10
16
32665
เด็กหญิงณัชชา พรหมแก้ว
3/10
17
32666
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
3/10
18
32667
เด็กหญิงณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
3/10
19
32668
เด็กหญิงณัฐชา หนักแก้ว
3/10
20
32669
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญสิทธิ์
3/10
21
32670
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
3/10
22
32671
เด็กหญิงธัญวดี ใจห้าว
3/10
23
32672
เด็กหญิงนฤมล ทองพันธ์
3/10
24
32673
เด็กหญิงปกิตตา สะอาดแก้ว
3/10
25
32674
เด็กหญิงปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
3/10
26
32675
เด็กหญิงเปรมกมล จรเสมอ
3/10
27
32676
เด็กหญิงพิชญ์สินี ริวรรณ
3/10
28
32677
เด็กหญิงเพชรอุษา เพ็ชรคง
3/10
29
32678
เด็กหญิงแพรไหม กรายแก้ว
3/10
30
32679
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
3/10
31
32680
เด็กหญิงมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
3/10
32
32681
เด็กหญิงสาวิตรี หอยทอง
3/10
33
32682
เด็กหญิงสุภัททา บุญคล่อง
3/10
34
32683
เด็กหญิงหยาดทิพย์ คงเดิม
3/10
35
32684
เด็กหญิงอภิศชญานันท์ คำแก้ว
3/10
36
32685
เด็กหญิงอัคเรศ โจมฤทธิ์
3/10