โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32650
นายคามิน ทองหล่อ
3/10
2
32651
นายณภัทร ชูมณี
3/10
3
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
4
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
3/10
5
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
3/10
6
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
3/10
7
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
3/10
8
32657
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
3/10
9
32658
เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
3/10
10
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
3/10
11
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
3/10
12
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
3/10
13
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
3/10
14
32663
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
3/10
15
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
3/10
16
32665
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
3/10
17
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
3/10
18
32667
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
3/10
19
32668
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
3/10
20
32669
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
3/10
21
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
3/10
22
32671
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
3/10
23
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
3/10
24
32673
นางสาวปกิตตา สะอาดแก้ว
3/10
25
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
3/10
26
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
3/10
27
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
3/10
28
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
3/10
29
32678
นางสาวแพรไหม กรายแก้ว
3/10
30
32679
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
3/10
31
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
3/10
32
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
3/10
33
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
3/10
34
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
3/10
35
32684
นางสาวอภิศชญานันท์ คำแก้ว
3/10
36
32685
เด็กหญิงอัคเรศ โจมฤทธิ์
3/10