โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34252
เด็กชายกรภัทร เดชมณี
1/11
2
34253
เด็กชายกฤตินันท์ บัวทอง
1/11
3
34254
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
1/11
4
34255
เด็กชายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
1/11
5
34256
เด็กชายจารุกฤต เมืองแก้ว
1/11
6
34257
เด็กชายณภัทร สัมภวมานะ
1/11
7
34258
เด็กชายณัฐกรณ์ หับหลัน
1/11
8
34259
เด็กชายทัดเทพ ธราพร
1/11
9
34260
เด็กชายนฤนารถ สังข์แก้ว
1/11
10
34261
เด็กชายนัทธพงศ์ โสมจันทร์
1/11
11
34262
เด็กชายนิติภูมิ สาโรชวงศ์
1/11
12
34263
เด็กชายพงศทัศน์ จิตราภิรมย์
1/11
13
34264
เด็กชายพันธกานต์ อักษรกุล
1/11
14
34265
เด็กชายวรภัทร ปริวัฒนกิจ
1/11
15
34266
เด็กชายวรินธร สุดหล้า
1/11
16
34267
เด็กชายวีระโชติ วงษ์แก้ว
1/11
17
34268
เด็กชายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์
1/11
18
34269
เด็กหญิงกวินนาฎ ปราบปราม
1/11
19
34270
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษ์
1/11
20
34271
เด็กหญิงจิดาภา ชัยปิตินานนท์
1/11
21
34272
เด็กหญิงจีรัชญา ผลเลิศ
1/11
22
34273
เด็กหญิงชยารัตน์ ฤทธิกุล
1/11
23
34274
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
1/11
24
34275
เด็กหญิงโชติรสา โชติกะมาศ
1/11
25
34276
เด็กหญิงฐปนัท รุ่นประแสง
1/11
26
34277
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
1/11
27
34278
เด็กหญิงทิวาพร ชูชีพ
1/11
28
34279
เด็กหญิงนภสร ทองประดับ
1/11
29
34280
เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย
1/11
30
34281
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
1/11
31
34282
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
1/11
32
34283
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
1/11
33
34284
เด็กหญิงวริสา ไทยฤทธิ์
1/11
34
34285
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ
1/11
35
34286
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม
1/11
36
34287
เด็กหญิงไอศิกา รอดเจริญ
1/11