โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมต้นกล้าคุณธรรม 4 (สมัครที่ครูจักรพงศ์)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 47 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32007
นายอรรณพ อินนุพัฒน์
4/5
2
32267
นายจิรพัฒน์ เขมภูสิต
4/6
3
32000
นายรัชชานนท์ ศรีธนสาร
4/7
4
31995
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
4/8
5
32119
นางสาวสวิตา พิริยะนพวรรณ
4/8
6
32287
นางสาวปิ่นจุฑา คะตะโต
4/8
7
32384
นางสาวพลอยชมพู เผือกเดช
4/8
8
34368
นางสาวณัฐนรี ชำนาญ
4/8
9
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
4/8
10
34408
นางสาววชิรญาณ์ บุญสวัสดิ์
4/10
11
31957
นายสหชาติ ชูหวาน
5/3
12
31621
นางสาวชลิตา คงบัว
5/3
13
31624
นางสาวณัฐณิชา บุญล้ำ
5/3
14
31625
นางสาวณัฐนันท์ ทองไชย
5/3
15
31627
นางสาวธันยธรณ์ เพ็ชรจำรัส
5/3
16
31626
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล
5/3
17
31488
นางสาวชุติมน เผือกเนียม
5/4
18
31492
นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์
5/4
19
31495
นางสาวปาลินี อุชชิน
5/4
20
31499
นางสาวพิชญ์สินี พิมพ์ช่างไม้
5/4
21
31506
นางสาวสิริมุก วงศ์กาษา
5/4
22
31596
นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์
5/4
23
31618
นางสาวกันตพิชญ์ ทองนุ้ย
5/4
24
31620
นางสาวชนิตา ชุทรายสงค์
5/4
25
31634
นางสาวลภัสรดา ปานเจริญ
5/4
26
31639
นางสาวอริศรา เจียมสกุล
5/4
27
31640
นางสาวอัญชนา โอ่เจริญ
5/4
28
33722
นางสาวธมนวรรณ สมเอียด
5/4
29
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
5/5
30
31631
นางสาวพิชญาภา จุลกัลป์
5/5
31
31635
นางสาวศยามล ชมเทศ
5/5
32
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
5/5
33
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
5/5
34
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
5/5
35
31485
นางสาวจารุวรรณ คมกล้า
5/6
36
31505
นางสาวสิรินดา พันธุวงศ์
5/6
37
31576
นางสาวกุสุมาภรณ์ แก้วมณี
5/6
38
31586
นางสาวปวีณา หะยีจิ
5/6
39
31629
นางสาวเบญจมาศ อักษรพิทักษ์
5/6
40
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
5/6
41
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
5/6
42
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
5/6
43
31741
นางสาววรรณมิตร พลวิชัย
5/6
44
31780
นางสาวโยษิตา สิงห์ปลอด
5/6
45
33783
นางสาวกฤติกา ชูศรี
5/6
46
31157
นางสาวกนกวรรณ นวลมูสิก
6/7
47
31210
นางสาวชนัญชิดา หีมหรูน
6/7