โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Talent
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 10 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
2/8
2
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
2/8
3
33584
เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
2/8
4
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
4/4
5
32398
นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
4/4
6
31029
นางสาวธีริศรา วิชัยดิษฐ์
6/6
7
31067
นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรัตน์
6/6
8
31071
นางสาวณักฐ์นรี พลายชุม
6/6
9
33151
นางสาวสุมิตตรา ดวงแก้ว
6/6
10
33156
นางสาวนันทิพร นามบุตร
6/6