โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์
1/2
2
เด็กชายโพชฌงค์ แก่นแก้ว
1/2
3
เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์
1/2
4
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุปการ
1/3
5
เด็กชายกฤชณัท กฤตชญานุกูล
1/6
6
เด็กหญิงติณณา ช่วยบำรุง
1/6
7
เด็กชายศุกลวัฒน์ ขันสิทธิ์
1/9
8
เด็กชายภาสวิชญ์ เลี้ยงมณีกุล
1/11
9
เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์
1/12
10
เด็กชายภัทรพล สามเรือนทอง
3/9
11
เด็กหญิงชนันธร จิตราภิรมย์
3/10
12
เด็กหญิงพรนภัส บุญชูวงศ์
3/10
13
เด็กหญิงสุพิชา พรหมประดิษฐ์
3/10
14
เด็กหญิงศุภิสรา จินดำ
3/11
15
นางสาวรุ่งรัตนา นิลเพชร
4/4
16
นายปัณณธร ทูลฉลาด
4/9
17
นางสาวฐานิตา จิตสิงห์
4/9
18
นางสาวกรกนก เจริญวัย
6/10
19
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
6/10
20
นางสาวนภสร เป็นสุข
6/10
21
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
6/10
22
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
6/10
23
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
6/10
24
นางสาวดวงพร ดอนทราย
6/10
25
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา
6/10