โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Talent
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 12 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
3/8
2
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
3/8
3
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
3/8
4
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
3/8
5
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
3/8
6
33584
เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
3/8
7
34962
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
4/6
8
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
4/6
9
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
4/6
10
32923
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
4/6
11
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
5/4
12
32398
นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
5/4