โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33571
เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
2/8
2
33658
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
2/10
3
33677
เด็กชายพงศภัทร สารพงศ์
2/11
4
33678
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
2/11
5
33679
เด็กชายภวัต เพ็งมรดก
2/11
6
33686
เด็กหญิงชลิตา เติมไพบูลย์
2/11
7
33691
เด็กหญิงนภัส มุขเงิน
2/11
8
33692
เด็กหญิงนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
2/11
9
33698
เด็กหญิงยมลภัทร ชุมสุข
2/11
10
32132
นายฉัตรชานน อ่อนประเสริฐ
4/4
11
32393
นางสาวนริศรา บัวแก้ว
4/11
12
34415
นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา
4/11
13
31591
นางสาวพิชญ์สินี จินตนะ
5/1
14
33803
นางสาวธัญชนก ถาวรสุข
5/1
15
33741
นางสาวปิ่นอนงค์ คำรอบ
5/2
16
33201
นางสาวชนิกานต์ พนัสอำพน
6/1
17
33211
นางสาวปิยะวรรณ รัตนมาศกุล
6/2
18
31155
นายสิริภูมิ สุวรรณมณี
6/8
19
30963
นายพัฒนา ทรัพย์พนาชัย
6/12
20
33075
นายศ.จิรายุ ชนาชน
6/12