โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล
1/6
2
เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์
1/6
3
เด็กหญิงชมดาว โสกันทัต
1/11
4
เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม
1/11
5
เด็กชายปัญญากร กำเหนิด
1/12
6
เด็กชายชวกร จันทร์สังสา
2/2
7
เด็กชายปรปรัช ผ่อนผัน
2/2
8
เด็กหญิงพิชญา ทิพย์เดช
2/2
9
เด็กหญิงรัญชรัตน์ สาเมือง
2/2
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วอำรัตน์
2/5
11
เด็กชายณัฐพล เสาะแสวง
2/8
12
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะ
2/10
13
เด็กหญิงมนต์นภา สมเศรษฐ์
2/10
14
เด็กหญิงวริศรา สุประดิษฐ์
2/10
15
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พัฒน์ชนะ
2/10
16
เด็กหญิงอานิกา เป็ดสุวรรณ
2/10
17
เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์
2/11
18
เด็กหญิงนวรัตน์ อำลอย
2/11
19
เด็กชายเตชินท์ เจริญสุข
3/7
20
เด็กหญิงอภิษฎา อักษรภักดี
3/11
21
นางสาวภิญญาพัชญ์ มีเดช
4/6
22
นายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ
4/10
23
นางสาวเบญญาดา ประคองบุศย์
4/10
24
นายภานุพงศ์ นนทชิต
5/8
25
นางสาวจิระวรรณ วัฒนะ
5/9
26
นางสาวณิชารีย์ บัวอินทร์
6/1
27
นางสาวศศิ ตั้งศิริ
6/3
28
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
6/9
29
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
6/9
30
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
6/9
31
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
6/9