โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34592
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
1/7
2
34602
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ
1/7
3
34605
เด็กหญิงวริยา สื่อมโนธรรม
1/7
4
34606
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
1/7
5
34607
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
1/7
6
34538
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
1/8
7
34552
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
1/8
8
34553
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิสูตรทอง
1/8
9
34571
เด็กหญิงอติกานต์ แมนเมือง
1/8
10
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
3/8
11
35038
นางสาวพิชญาภา เป็ดสุวรรณ
4/1
12
32948
นางสาวกนกกร ทับห้าง
4/6
13
32959
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
4/6
14
33809
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
4/7
15
32831
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
4/7
16
34934
นางสาวชญาดา ผลผลา
4/9
17
34935
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
4/9
18
35005
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
4/9
19
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
4/10
20
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
4/10
21
33048
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
4/10
22
32668
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
4/11
23
32871
นางสาวเฟรยา สมุทร์เก่า
4/11
24
32132
นายฉัตรชานน อ่อนประเสริฐ
5/4
25
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
5/4
26
31564
นายพลวัฒน์ โพธิ์ยงค์
6/1
27
31591
นางสาวพิชญ์สินี จินตนะ
6/1
28
33803
นางสาวธัญชนก ถาวรสุข
6/1
29
33741
นางสาวปิ่นอนงค์ คำรอบ
6/2
30
33840
นางสาวปุริมปรัชญ์ สุวรรณแสง
6/10