โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 7 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32725
เด็กชายธีรภัทร ก๋งหมึง
3/8
2
32742
เด็กหญิงพรชนก โค้วชูวงษ์
3/8
3
34382
นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล
4/9
4
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
4/9
5
31069
นางสาวฐานมาศ นวลสะอาด
6/1
6
31075
นางสาวปาริมา มีใหญ่
6/1
7
31077
นางสาวภวิกา แซ่ลี้
6/1