โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล
1/1
2
เด็กหญิงสุธิศา อินทร์เกลี้ยง
1/2
3
เด็กชายชวัลกร ประจง
1/3
4
เด็กชายเลิศชัย จันทร์ดวง
1/3
5
เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร
1/8
6
เด็กหญิงเขมจิรา คล้ายทอง
1/8
7
เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช
1/12
8
เด็กชายกรณ์ดนัย เคนเพ็ชร
2/5
9
เด็กชายจิรทีปต์ ชำนินวล
2/5
10
เด็กชายณธกฤต โถวรุ่งเรือง
2/5
11
เด็กชายแทนคุณ นิลศิริ
2/5
12
เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม
2/5
13
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
3/7
14
เด็กหญิงนิโคล่า แดเนียเล่
3/8
15
นางสาวนราชินันทร์ รัตนมณีย์
4/2
16
นางสาวจิตต์ลัดดา ประจง
4/2
17
นางสาวศิริรัศมี เอี่ยมสำอางค์
4/2
18
นางสาวจิราพร แช่ม
4/8
19
นางสาวญาณิศา คเชนทองสุวรรณ์
4/8
20
นางสาวปวริศา เมืองช่วย
4/8
21
นายยศสวิน บุญมั่น
4/9
22
นายณภัทร สัมภวมานะ
4/12
23
นางสาวณิชาภา เจริญสินปัญญา
5/2
24
นางสาวศุภสุตา แย้มยินดี
5/2
25
นายภิพิธธณ เขียมวัชระ
5/12
26
นางสาวณัฐพัชร์ แสงศรีคำ
5/12
27
นางสาวอภิษฎา ศรีธรรมา
5/12
28
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
6/1
29
นายอัครัช สุขเจริญ
6/1
30
นายปริญญ์ อินทรโชติ
6/1
31
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
6/10