โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34608
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
1/7
2
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
3
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
4
31452
นางสาวเบญจมาศ อินชิน
6/7
5
31720
นางสาวกชกร ฤทธาภัย
6/7
6
33790
นางสาวทรรศพรรณ จันทร์ทอง
6/7
7
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
6/9
8
33824
นางสาวรัชดาภรณ์ ลู่ต่าม
6/9