โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 11 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34137
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
1/7
2
34143
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
1/7
3
34149
เด็กหญิงสราลี อ่อนสำอางค์
1/7
4
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
2/7
5
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
2/7
6
33693
เด็กหญิงนันทัชพร จีระพงศ์
2/11
7
31731
นางสาวถิรพร มีชูสาร
5/7
8
31737
นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร
5/7
9
31739
นางสาวมินตรา มีทวี
5/7
10
33828
นางสาวหัสศจี มาลัย
5/9
11
31149
นายภาณุพงศ์ จันทร์ปาน
6/7