โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 43 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
1/7
2
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
1/7
3
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
1/7
4
33530
เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
2/7
5
33534
เด็กหญิงจิตติมา งามสิงห์
2/7
6
33545
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว
2/7
7
33547
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เตียว
2/7
8
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
2/7
9
33555
เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ เพชรชู
2/7
10
33655
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
2/10
11
33659
เด็กหญิงพิรตา โค้วชูวงษ์
2/10
12
33682
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล
2/11
13
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
4/3
14
34320
นายจารุกิตต์ อินทรกำเหนิด
4/4
15
34322
นายนรวิชญ์ ผ่องแก้ว
4/4
16
32227
นายโตยธร วู้ประเสริฐ
4/5
17
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
4/5
18
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
4/5
19
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
4/5
20
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
4/5
21
34338
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ทอง
4/5
22
32382
นายยศนันทน์ ศรีภักดี
4/12
23
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
4/12
24
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
4/12
25
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
4/12
26
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
4/12
27
31395
นางสาวชนิดา บำรุง
5/4
28
31484
นายอภิรักษ์ ดนัยอรุณพัฒน์
5/5
29
33768
นายไศลรินทร์ อินทองคำ
5/5
30
31552
นางสาวอมรรัตน์ สารวรรณ
5/6
31
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
5/8
32
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
5/8
33
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
5/8
34
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
5/8
35
30910
นายคมสัน อินทสุวรรณ
6/2
36
30799
นางสาวพรหมพร ธิติวงศ์วิโรจน์
6/2
37
30826
นางสาวนุชยา สุทธิรักษ์
6/2
38
30857
นางสาวปริยากร วุฒิพงษ์
6/2
39
30858
นางสาวปุณยวีร์ สายแก้ว
6/2
40
30860
นางสาวศิริกานต์ ทองนา
6/2
41
30951
นางสาวอภิสรา ชัยดำรงค์ฤทธิ์
6/2
42
33191
นางสาวณิชารีย์ พรหมพงษ์
6/2
43
33194
นางสาวพิรญาณ์ เกตุแก้ว
6/2