โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักกีฬา (สมัครที่คุณครูอุบลรัตน์)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงฐิติวรดา บัวแก้ว
1/5
2
เด็กหญิงณิธิตาภรณ์ โกละกะ
1/5
3
เด็กหญิงศุทธินี บัวชุม
1/5
4
เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย
1/6
5
เด็กหญิงภาณิศา นาคปลัด
1/6
6
เด็กหญิงหนึ่งธิดา เรืองเจริญ
2/1
7
เด็กหญิงอริสา คงเติม
2/3
8
เด็กหญิงธนิสรา จงควินิต
2/4
9
เด็กชายจิรกิตติ์ ดอนสิงห์
2/5
10
เด็กชายพลพล ชวลิตชูวงษ์
3/3
11
เด็กชายสิทธิภาคย์ เพชรมณี
3/3
12
เด็กชายกฤติธี กุลรัตน์
3/4
13
เด็กชายภาณุเดช นาคปลัด
3/4
14
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
15
เด็กหญิงฐายิกา ภูพิรัฐ
3/6
16
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
3/6
17
เด็กหญิงวราภรณ์ วูวงศ์
3/6
18
นางสาวกัญญ์วรา พัฒนเจริญ
4/4
19
นางสาวสุชัญญา พรหมศร
4/6
20
นางสาวชุติกาญจน์ บัวชุม
4/8
21
นางสาวนันทิศา จะรา
5/7
22
นางสาวบัณฑิตา ภาโสม
5/7
23
นางสาวศศิธร แซ่เฮ่า
5/7
24
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
6/7
25
นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
6/8