โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักกีฬา (สมัครที่คุณครูอุบลรัตน์)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 11 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34125
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
2/7
2
32243
นางสาวคณัสนันท์ วัชรคงพันธ์
5/1
3
32038
นายคันธกานต์ ทองจันทร์
5/4
4
34322
นายนรวิชญ์ ผ่องแก้ว
5/4
5
32219
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
5/4
6
32220
นายกมลภพ บัวคำ
5/5
7
32066
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
5/6
8
31400
นางสาวณิชารีย์ วิเชียร
6/3
9
31411
นางสาวรัมภาสิริ คชนาม
6/3
10
31450
นางสาวนฤมล ธาวุฒิสกุล
6/3
11
33751
นางสาวศศิพร นาคพันธ์
6/3