โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 32 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ์
1/1
2
เด็กหญิงสุพิชญา ช่วยคง
1/1
3
เด็กหญิงอัญชิสา เเดงขาว
1/1
4
เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา
1/2
5
เด็กหญิงชุตินันท์ ไทยราช
1/3
6
เด็กหญิงฐิติกานต์ รองเดช
1/3
7
เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์
1/3
8
เด็กหญิงชญานุตม์ พิทักษ์วงศ์
1/4
9
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลพิชัย
1/5
10
เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา
1/6
11
เด็กหญิงอริสรา แย้มยินดี
1/6
12
เด็กหญิงปุณณดา เทพพิมล
1/7
13
เด็กหญิงชโลมา แสงนิล
1/8
14
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยนาเคนทร์
1/11
15
เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา
1/12
16
เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ
1/12
17
เด็กชายสุธาสิน แช่มชื่น
2/7
18
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ อรุณเลิศวิทยา
2/7
19
เด็กหญิงธัญวรัตม์ นุ้ยน้อย
2/7
20
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ สงเกิด
2/7
21
เด็กหญิงอ้อมกร ศรีเงิน
3/1
22
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญรอด
3/10
23
เด็กหญิงภัทรธิดา อริยสุนทร
3/10
24
เด็กหญิงมนัสวี เตชะนุวัฒนพันธ์
3/10
25
เด็กหญิงวิสา สุทธิรักษ์
3/10
26
นางสาวอริยา พรหมนุช
4/1
27
นางสาวณัฏฐณิชา มุสิกะกุล
4/2
28
นางสาววิมลมาศ กังวาฬ
4/2
29
นางสาวนิชาภา พิมพาเเป้น
4/6
30
นางสาวชุติมา ชาญอักษร
4/6
31
นางสาวพัชราภรณ์ อิ่มใจดี
4/6
32
นางสาวชนัญธิดา เสวกวัง
4/9