โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 22 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34555
เด็กหญิงกุลริศา สมเสถียร
1/8
2
34563
เด็กหญิงประภาดา อุ่นแท่น
1/8
3
34570
เด็กหญิงเวธกา วิริยะวารี
1/8
4
34137
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
2/7
5
34139
เด็กหญิงนิชานันท์ วันชัย
2/7
6
34141
เด็กหญิงพุฒทอง แสงศรี
2/7
7
34152
เด็กหญิงอริยา พรหมนุช
2/7
8
34167
เด็กหญิงกัลยากร รอดสั้น
2/8
9
34173
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
2/8
10
33535
เด็กหญิงชญานิศา ทองคลอด
3/7
11
33536
เด็กหญิงฐานิตา พัฒทอง
3/7
12
33553
เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
3/7
13
31548
นางสาวสมิตานัน พันธ์สวัสดิ์
5/3
14
33756
นายภูมี รัตนพันธ์
6/4
15
31395
นางสาวชนิดา บำรุง
6/4
16
31449
นางสาวธีรนาฏ วัฒนพันธ์
6/4
17
31550
นางสาวสุรีวัลย์ มูสิกะ
6/4
18
33762
นางสาวภัครมัย พ้นภัย
6/4
19
31438
นางสาวกิตติยา ไตรภรณ์
6/8
20
31444
นางสาวณัฐธิชา เชาวฤทธิ์
6/8
21
31448
นางสาวธาวินี สิมารักษ์
6/8
22
31451
นางสาวนิศาชล แซ่โง้ว
6/8