โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32722
เด็กชายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
3/8
2
32723
เด็กชายชญาวุช ทองเต็ม
3/8
3
32724
เด็กชายธนกร ใจซื่อ
3/8
4
32726
เด็กชายนรงชัย ชัยคง
3/8
5
32727
เด็กชายปวริศ ลอยใหม่
3/8
6
32728
เด็กชายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
3/8
7
32729
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
3/8
8
32731
เด็กชายศิวกร มนต์เลี้ยง
3/8
9
32733
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนพินัย
3/8
10
32734
เด็กหญิงกชพรรณ อุ่นพิชัย
3/8
11
32735
เด็กหญิงกรภัทร์ รอดดำ
3/8
12
32737
เด็กหญิงชาลิสา ทิพยชิต
3/8
13
32739
เด็กหญิงนันท์นภัส เต่งใหญ่
3/8
14
32741
เด็กหญิงปิยพร เอกบัว
3/8
15
32744
เด็กหญิงพัชรดา นิลทองสกุล
3/8
16
32746
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
3/8
17
32747
เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์แก้ว
3/8
18
32751
เด็กหญิงสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
3/8
19
32753
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กัลพฤษ์
3/8
20
32070
นางสาวพรหมพร สิทธิวงศ์
4/3
21
32199
นางสาวจิณณพัต ก้าวศิริรัตน์
4/3
22
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
4/3
23
32260
นางสาวศดานันท์ แสงอ่อน
4/3
24
32389
นางสาวธนาภา ล่าดี้
4/3
25
32607
นางสาวมณธิดา ทองเทพ
4/3
26
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
4/3
27
34316
นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด
4/3
28
34318
นางสาวอนันตญา หวังสร้างสกุล
4/3
29
34436
นางสาวสุภิญญา สุทธิสุวรรณ
4/3
30
34323
นายปวรุตม์ พลัดทองศรี
4/4
31
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
4/4
32
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
4/5
33
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
4/5
34
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
4/5
35
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
4/6
36
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
4/6