โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 27 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32732
นายสิริกร พลภักดี
4/1
2
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
3
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
4/1
4
35030
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
4/1
5
35035
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
4/1
6
34992
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
4/4
7
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
4/4
8
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
9
35000
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
4/4
10
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
11
32739
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
4/6
12
32778
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
4/6
13
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
14
34994
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
4/7
15
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
4/11
16
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
17
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
18
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
4/11
19
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
20
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
6/1
21
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
6/1
22
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
6/1
23
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
6/1
24
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
6/1
25
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
6/1
26
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
6/1
27
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
6/1