โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเทเบิลเทนนิส
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
1/7
2
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
1/7
3
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
1/7
4
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
1/7
5
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
1/8
6
33566
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
2/8
7
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
4/3
8
32338
นายสัตตยา มุสิกชาติ
4/3
9
32052
นายรัชชานนท์ ชูเพ็ชร
4/8
10
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
4/8
11
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
4/8
12
32369
นายกฤติธี หิรัญรัตนธรรม
4/11
13
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
4/11
14
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
4/12
15
31757
นายวิทู เทพพิชัย
5/4
16
33755
นายนิเชร์ ใจปลื้ม
5/4
17
31617
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ภักดี
5/5
18
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
5/6
19
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
5/6
20
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
5/6
21
31480
นายศุภกร กาญจนะ
5/7
22
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
5/10
23
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
5/10